Treść zapytania

2019.02.18 godz. 11:24 -

Czy jest jakaś szansa na cofnięcie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vivus

Wyjaśnienie sytuacji

z otrzymanym oświadczeniem o cofnięciu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych informuję, że w ocenie Spółki nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO) nakładające na Spółkę obowiązek niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych. Uprzejmie przypominamy, że jednym z celów, dla których Państwa dane osobowe zostały zebrane było dokonanie identyfikacji Państwa tożsamości oraz oceny Państwa zdolności kredytowej. W związku z powyższym Spółka była zobowiązana do weryfikacji Państwa zdolności kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej oraz Biurach Informacji Gospodarczych. Z uwagi na powyższe na Spółce ciążą uprawnienia i obowiązki wynikające z m.in. z ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528), ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1049), ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 470), ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) czy też ustawy prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876). Wobec powyższego należy przyjąć, iż dane w postaci Państwa imienia, nazwiska, nr PESEL, daty urodzenia, wieku, serii i nr dowodu osobistego, udzielonych zgód oraz historii wnioskowania o pożyczkę są Spółce w dalszym ciągu niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i były przetwarzane. Ponadto przetwarzanie wyżej wymienionych danych opiera się o przesłankę realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych, wynikającego z wymienionych powyżej ustaw, oraz prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, do których należy m.in. przeciwdziałanie wyłudzeniu pożyczek przez osobę trzecią na Państwa dane osobowe oraz możliwość obrony praw przed sądem w przypadku wniesienia przez Państwa roszczeń np. związanych z nieudzieleniem Państwu pożyczki. W naszej ocenie ochrona zarówno Państwa danych przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem przez osobę trzecią w celu zaciągnięcia w Spółce pożyczki, jak i interesów Spółki polegających na szkodzie, która mogłaby powstać na skutek takiego działania osoby trzeciej, jest nadrzędna. Państwa adres e-mail i nr telefonu będą wykorzystane w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na złożone żądanie a później w celu ochrony uzasadnionego interesu administratora danych polegającego na możliwości obrony praw przed sądem w przypadku wniesienia przez Państwa roszczeń. Jednocześnie zapewniamy, iż ochrona Państwa danych osobowych jest priorytetem Spółki i będą one przetwarzane jedynie do czasu, gdy będą one niezbędne do realizacji ww. celów. W razie dalszych pytań służymy pomocą. Więcej informacji mogą Państwa znaleźć w naszej Polityce prywatności <<https://www.vivus.pl/wp-content/uploads/2018/05/polityka-prywatnosci-vivus.pl_.pdf>> Z wyrazami szacunku, Zespół Obsługi Zleceń Klienta

Odpowiedzi prawników:


Prawnik

Ekspert casum.pl

Olsztyn, Warmińsko-mazurskie

(6 opinii)

Odpowiedział(a) dnia: 21 Lut 2019 11:16

Dzień dobry, na stronie: https://www.vivus.pl/polityka-prywatnosci możemy przeczytać: "Masz prawo: (i) zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawienia i usunięcia Twoich danych osobowych, które nie są już dłużej potrzebne do przetwarzania; (ii) zażądać ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iii) zażądać przesłania kopii Twoich danych osobowych w formie elektronicznej na Twój adres lub na adres wskazanego przez Ciebie podmiotu. Masz także prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych w lokalnym organie ds. ochrony danych osobowych. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych oraz zbierania i wykorzystania niektórych danych. Więcej informacji znajdziesz w pkt 5 poniżej." Jednakże: "Jeżeli nie spłacisz pożyczki, możemy skorzystać z usług osób trzecich w celu wyegzekwowania spłaty pożyczki i w tym celu udostępnić im Twoje dane osobowe"
Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? 100% uznało tę odpowiedź za pomocną (1 głos)
Tak Nie

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź