Treść zapytania

2020.01.24 godz. 17:25 Radom, Mazowieckie

Czy mogę prosić o pomoc w napisaniu wniosku (zaliczenie)o likwidację przedsiębiorstw na podstawie mojego wniosku z uwzględnieniem art. 56a prawa upadłościowego

Wyjaśnienie sytuacji

Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości Na podstawie art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku- Prawo upadłościowe, wnoszę o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki Proauto sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu, ul. Głowna 51, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Radomiu, ul. Warszawska 1, V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0879567412. Uzasadnienie Proauto z o. o. rozpoczęła swoją działalność gospodarczą w maju 2015 roku. Przedmiotem działalności tejże spółki jest sprzedaż, naprawa i kompleksowe czyszczenie samochodów. Od lipca 2019 roku sytuacja finansowa spółki pogorszyła się, było to spowodowane spadkiem PKB, brakiem zleceń na naprawę oraz czyszczenie aut. W celu poprawy płynności finansowej, firma Proauto w październiku 2019 roku zaciągnęła kredyt bankowy w wysokości- 200 000zł. Zaciągnięte zobowiązanie nie poprawiło jednak sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Spółka obecnie posiada 6 wierzycieli, względem których nie spełnia swoich zobowiązań pieniężnych. Suma zobowiązań wynosi- 350 000zł. Wartość majątku spółki wynosi- 300 000zł. Należy więc uznać, iż zachodzą podstawy do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, określone w art. 11 Prawa upadłościowego, oraz że majątek spółki wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, co powoduje, że wniosek o ogłoszenie upadłości jest w pełni uzasadniony. Jednocześnie oświadczam, że: spółka nie jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 185 poz. 1439); przedsiębiorstwo spółki oraz jej pozostały majątek znajdują się w miejscu oznaczonym jako siedziba spółki oraz w warsztacie znajdującym się przy ul. Reja 14 w Radomiu; spółka nie jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dn. 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. 2010 r. Nr 112 poz. 743).

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź