Treść zapytania

2019.09.13 godz. 19:19 Łódź-Śródmieście, Łódzkie

Niektóre uprawnienia związane z rodzicielstwem dotyczące czasu pracy 1. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 k.p., lub rozkładzie czasu pracy, o którym mowa w art. 1401 k.p. albo w art. 142 k.p., z zastrzeżeniem ust.3: 1) pracownika-małżonka albo pracownika-rodzica dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej; 2) pracownika-rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473); 3) pracownika-rodzica: a) dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz b) dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pracownik składa w postaci papierowej. 3. Pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jego uwzględnienie nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej.

Wyjaśnienie sytuacji

Powyżej zacytowałam fragment nowego regulaminu pracy jaki zacznie obowiązywać od 1 października w naszej uczelni. moje pytanie dotyczy zacytowanego ustępu 3. Czy w tym brzmieniu jest poprawny, czy też pracownikowi pracodawca musi dać odpowiedź "w postaci papierowej lub elektronicznej"? z naciskiem lub elektronicznej. Jednocześnie zaznaczam, że w uczelni nie mamy elektronicznego obiegu dokumentów. Nasz Radca Prawny jest zdania, że powinniśmy dopisać "lub elektronicznej". Bardzo proszę o podpowiedź.

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź