Treść zapytania

2020.01.19 godz. 11:00 Gdynia, Pomorskie

Jak jest sytuacja prawna spółdzielni?

Wyjaśnienie sytuacji

Art. 6. Pr. Spółdz. Spółdzielnia i tryb jej zakładania (spółdzielnia mieszkaniowa) § 1. Osoby zamierzające założyć spółdzielnię (założyciele) uchwalają statut spółdzielni, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów, oraz dokonują wyboru organów spółdzielni, których wybór należy w myśl statutu do kompetencji walnego zgromadzenia, lub komisji organizacyjnej w składzie co najmniej trzech osób. § 2.Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od dziesięciu, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i trzech, jeżeli założycielami są osoby prawne. W spółdzielniach produkcji rolnej liczba założycieli - osób fizycznych nie może być mniejsza od pięciu. Art. 7. Pr. Spółdz. Obowiązek wpisu spółdzielni do KRS Spółdzielnia podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Art.11. Pr. Spółdz. . §1. Spółdzielnia nabywa osobowość prawną zchwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Art. 37. KC Chwila uzyskania osobowości prawnej § 1. Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. § 2. Rodzaje rejestrów oraz ich organizację i sposób prowadzenia regulują odrębne przepisy. Reasumując: 1). Spółdzielnia nabyła osobowość prawną ponieważ wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego 2). Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego została dlatego ,że spełniła warunki zawarte w art.6 Pr.spółdz.,( między innymi uchwaliła i przyjęła statut spółdzielni). Tyle wstępem wprowadzenia do pytania. A pytanie brzmi: Co dzieje się z osobowością prawną spółdzielni, gdy po kolejnych zmianach statutu (ostatniego) spółdzielni Sądy wszystkich instancji prawomocnie ustalają , że nie istnieje uchwała (trzy lata wcześniej wpisana do KRS) Walnego Zgromadzenia w sprawie uchwalenia nowego tekstu Statutu Spółdzielni, i Sąd rejestrowe wykreśla ją z KRS.? Podkreślam ,że jednym z warunków zarejestrowania spółdzielni w KRS jest posiadanie przyjętego statutu co z koleji warunkuje uzyskanie osobowości prawnej Spółdzielni. Nadmieniam , że Sąd stwierdził nieistnienie uchwały, a tym samym nieistnienie Statutu Spółdzielni, pod rządami ,którego spółdzielnia funkcjonowała około trzech lat. Czy lustratorzy spółdzielni i inne organy kontrolujące spółdzielnie mogą nie dostrzegać tego faktu i przejść dalej tego nie zauważając.? Uprzejmie proszę o odpowiedź- nadmieniam ,że nie jestem prawnikiem , ani nie mam wykształcenia nawet zbliżonego do PRAWA.

Nikt nie odpowiedział jeszcze na to pytanie.

Chcę dodać odpowiedź!

  • Jeśli jesteś prawnikiem Zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
  • Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.

Dodaj odpowiedź